Lär dig mer om våra tjänster!

Sektionsfällning / markfällning


I situationer där markfällning inte är lämpligt kan trädet istället sektionsfällas, vilket innebär att vår arborist klättrar upp och nedmonterar trädet i delar eller ‘sektioner’. Detta gör det möjligt att ta ned träd som står i en känslig miljö eller nära värdefulla objekt som riskerar att skadas vid markfällning, på ett mycket kontrollerat sätt. 

Kronstabilisering 


Vi installerar även s.k. kronsäkringar då två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra med ett speciellt dynamisk rep, särskilt anpassat för kronstabilisering i syfte att ge stöd och därigenom göra kronan stabilare. Används för träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark, spetsiga grenvinklar, stamfraktur, eller gren– och stamröta.

Beskärning

Trädvård genom professionell beskärning kan ofta vara ett mer hållbart och miljövänligt alternativ till fällning.  För oss står trädets hälsa i fokus och genom dialog med kunden kommer vi fram till en skräddarsydd kombination av beskärningsmetoder för att uppnå ett resultat som passar såväl trädet, kunden och vår standard för god trädvård. 
Exempel på olika beskärningsmetoder:

  • Nedtagning av döda grenar - gör trädet säkrare och vackrare.
  • Avlastande beskärning - jämnar ut viktfördelningen i trädet vilket gör det stabilare och minskar risken för grenbrott av tunga grenar.
  • Reduktion - hela eller delar av kronan reduceras för att tex. öka ljusinsläpp eller avstånd från ett objekt som fasad, ledning eller belysning. Om hela kronan reduceras gör vi detta med försiktighet så att trädet behåller dess naturliga form och utan att tillfoga trädet stora snittytor.
  • Kronlyft - trädets krona höjs genom att ansa lägre grenar. Detta kan göras för bättre utsikt, ljusinsläpp eller framkomlighet tex.
  • Kronrensning - hela trädkronan glesas ur vilket förminskar vindfånget i tätt växande kronor och även ökar ljusinsläpp i både trädkrona och trädgård. 
  • Uppbyggnadsbeskärning - sker efter att trädet är ordentligt etablerat med syftet att ge trädet ökade möjligheter att utvecklas, samt ge trädet en rätt formad grenstruktur från början.
  • Formklippning - trädet ges en geometrisk form vilken kontrolleras genom beskärning som påbörjas när trädet har uppnått önskad storlek och beskärs därefter varje växtperiod.
  • Hamling - en drastisk beskärningsmetod, som dock är biologiskt försvarbar till skillnad från toppkapning och hård beskärning av äldre träd.
  • Trädruin - ett alternativ till att fälla gamla kulturhistoriska träd eller träd som kan ge ökad biologisk mångfald i ett trädbestånd där kronan säkerställs genom att avlasta trädets grenstruktur.Flishuggning 


Att använda en professionell flishuggare är en mycket effektiv hantering av de stora volymer grenar och ris en fällning genererar. Volymen reduceras med 85% vilket innebär att bortforslingen minskar radikalt. Att spara fliset på sin tomt är annars ett bra alternativ. Skapa fina gångar i er trädgård, täck odlingar för att behålla fukten i jorden, fyll igen håligheter m.m. Vi diskuterar gärna med er om olika lösningar.Trädvårdsplanering


En trädvårdsplan ger en överblick på trädbeståndet och utgör ett värdefullt skötselunderlag. Vid större förändringar, som kan ske vid ägarbyte eller om trädgården blivit igenvuxen, är det bra att metodiskt gå igenom önskade och rekommenderade åtgärder samt planera utförandet av dessa under tid. Stubbfräsning


Efter fällning kan vi erbjuda att fräsa bort stubben för att jämna ut marken. Avfallet från stubbfräsningen lämnas på plats och kan med fördel spridas ut i rabatter och annan plantering.Markarbete och hantering av grönt avfall


Vi erbjuder flera alternativ när det kommer till markarbete och eventuell bortforsling av grönt avfall efter utförda åtgärder. Beroende på förutsättningarna kan kostnader för detta variera mycket så därför kommer vi gärna för att titta och gå igenom önskemål med kunden på plats. Mer information om olika alternativ finns under sidan ‘Information